Accés al contingut Accés al menú de la secció
Institut Català de la Vinya i el Vi  > ANUNCI D’ALIENACIÓ DIRECTE DE ...
 
Divendres, 05 d'octubre de 2018

ANUNCI D’ALIENACIÓ DIRECTE DE DOS VEHICLES PROPIETAT DE L´INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (EXP. INCAVI -AL/2-2018)

Atès que, la flota de vehicles de l'Institut Català de la Vinya i el Vi superava els tretze anys d'antiguitat, que el seu estat d'obsolescència i deteriorament per l'ús feien necessari renovar-los, i donat que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha licitat la compra de vehicles per a renovar les seves flotes, entre elles la d'aquest Institut, s’entén necessària l’alienació dels vehicles que han quedat en desús per l’adquisició dels nous vehicles


1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Català de la Vinya i el Vi
b) Servei que tramita l'expedient: Servei de Secretaria
c) Òrgan responsable/competent de l'alienació: Director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
d) Sol·licitud d'informació i persona de contacte: Sr. Eduard Gonzalo, en horari de 8 a 15 hores en el telèfon 938 900 211

2.- Objecte de l'alienació:

a) Tipus: alienació de béns mobles

    Descripció: alienació directa de dos vehicles propietat d'aquest Institut
    Preus d'alienació i identificació dels béns mobles:
    Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 285.983 kms, matrícula 1987CRS: 1.674,00.-€
    Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 207.558 kms, matrícula 1914CRS: 1.827,00.-€

b) Lots: no

c) Lloc de lliurament: Plaça Àgora, número 2-3, Polígon Domenys II, Vilafranca del Penedès

d) Termini de lliurament del bé moble: dins dels 5 dies hàbils a partir de l'endemà
    de la data de la resolució d'adjudicació

3.- Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: fins les 14:00h del 15 d'octubre de 2018
b) Lloc de presentació de les ofertes: Registre general d'aquest Institut ubicat a la Plaça Àgora, número 2-3, Polígon Domenys II, Vilafranca del Penedès (08720)
c) Forma de presentació: en sobre tancat que inclogui la proposta econòmica segons model.
d) Indicacions en l'exterior del sobre:
    a. Persona destinatària: Director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
    b. Referència: EXP. INCAVI -AL/2-2018)
    c. L'òrgan d'alienació es reserva l'obertura d'aquest sobre

4.- Adjudicació de l'alienació

a) Tipus: directa amb desafectació del bé moble
b) Forma: mitjançant resolució del Director general d'aquest Institut
c) Obertura de sobres: el dia 17 d'octubre de 2018 a les 10,00h a la sala de reunions de la 1ª planta d'aquest Institut
d) Determinació de l'adjudicatari: aquella oferta presentada dins del termini i que compleixi els requisits formals exigits ique proposi l'oferta econòmica més avantatjosa econòmicament per l'òrgan d'adjudicació de les presentades,
e) Limitacions: no es pot adjudicar cap dels vehicles detallats que no obtingui una oferta superior al 80% del preu individual de sortida, aplicant així analògicament el que s‘estableix en la normativa de contractes per les ofertes“anormalment baixes”,

5.- Despeses per canvi de nom del bé moble: a càrrec de l'adjudicatari

Documentació a presentar