Accés al contingut Accés al menú de la secció
Institut Català de la Vinya i el Vi  > Anunci d'alienació directe de ...
 
Dimecres, 21 de març de 2018

Anunci d'alienació directe de quatre vehicles propietat de l'INCAVI (EXP.INCAVI-AL/1-2018)

Atès que, la flota de vehicles de l'Institut Català de la Vinya i el Vi superava els tretze anys d'antiguitat, que el seu estat d'obsolescència i deteriorament per l'ús feien necessari renovar-los, i donat que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha licitat la compra de vehicles per a renovar les seves flotes, entre elles la d'aquest Institut, s’entén necessària l’alienació dels vehicles que han quedat en desús per l’adquisició dels nous vehicles


1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Català de la Vinya i el Vi

b) Servei que tramita l'expedient: Servei de Secretaria

c) Òrgan responsable/competent de l'alienació: Director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi

d) Sol.licitud d'informació i persona de contacte: Sr. Eduard Gonzalo, en horari de 8 a 15 hores en el telèfon 938 900 211

2.- Objecte de l’alienació:


a) Tipus: alienació de bens mobles 

    Descripció: alienació directa de quatre vehicles propietat d'aquest Institut

    Preus d'alienació i identificació dels béns mobles:


                               Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 285.983 kms, matrícula 1987CRS: 1.860,00.-€                               

                               Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 167.107 kms, matrícula 8500DSW: 2.420,00.-€                             

                               Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 207.558 kms, matrícula 1914CRS: 2.030,00.-€                               

                               Peugeot Partner 2.0 hdi 90 cv, 191.076 kms, matrícula 2893DSW: 2.276,00.-€

b) Lots: no

c) Lloc de lliurament: Plaça Àgora, número 2-3, Polígon Domenys II, Vilafranca del Penedès

d) Termini de lliurament del bé moble: dins dels 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de la resolució d'adjudicació

3.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins les 14:00h del 3 d’abril de 2018

b) Lloc de presentació de les ofertes: Registre general d’aquest Institut ubicat a la Plaça Àgora, número 2-3, Polígon Domenys II, Vilafranca del Penedès (08720)

c) Forma de presentació: en sobre tancat que inclogui la proposta econòmica segons model

d) Indicacions en l'exterior del sobre:

    a. Persona destinatària: Director general de l’ Institut Català de la Vinya i el Vi

    b. Referència: EXP. INCAVI -AL/1-2018)

    c. L'òrgan d’alienació es reserva l’obertura d'aquest sobre

4.- Adjudicació de l'alienació


a) Tipus: directa amb desafectació del bé moble

b) Forma: mitjançant resolució del Director general d'aquest Institut

c) Obertura de sobres: el dia 5 d'abril de 2018 a les 10,00h a la sala de reunions de la 1ª planta d'aquest Institut

d) Determinació de l'adjudicatari: aquella oferta presentada dins del termini i que compleixi els requisits formals exigits i que proposi l’oferta econòmica més avantatjosa econòmicament per l’òrgan d’adjudicació de les presentades,

e) Limitacions: no es pot adjudicar cap dels vehicles detallats que no obtingui una oferta superior al 80% del preu individual de sortida, aplicant així analògicament el que s‘estableix en la normativa de contractes per les ofertes “anormalment baixes”,  

5.- Despeses per canvi de nom del bé moble: a càrrec  de l’adjudicatari

Documentació a presentar