Es constitueix la Taula de cogestió pel control de danys cinegètics a la vinya