Anàlisi de sòls i foliars

Taula d'anàlisis de sòls

Matèria orgànica

Textura

pH

Calç activa

Nitrogen

Conductivitat

 

L’anàlisi de sòls és una eina imprescindible per determinar quin portaempelt és el més convenient implantar, així com en la gestió dels sòls i conreus. Les anàlisis s’agrupen segons:

  • Matèria orgànica: determinació de la matèria orgànica total per oxidació mitjançant una mescla sulfocròmica concentrada pel mètode Walkley-Black.
  • Calç activa: determinació del % de calç activa pel mètode Drouineau-Galet.
  • pH: determinació del pH a l'aigua amb l'extracte sòl-aigua 1/2,5 i determinació del pH al KCl amb l'extracte sòl-KCl 1/2,5 mitjançant mesura del potencial elèctric creat en la membrana de vidre d’un elèctrode.
  • Conductivitat: s’anomena conductivitat elèctrica d’un extracte de sòl a l’aptitud d’aquest per transmetre el corrent elèctric. La conductivitat depèn de l’activitat i tipus d’ions dissolts i de la temperatura a la que es realitza la mesura.
  • Textura: determinació del % de sorra, llim i argila mitjançant el densímetre de Bouyoucos que mesura la densitat de la suspensió del sòl que està relacionada amb la concentració de partícules de la suspensió.
  • Nitrogen total: determinació de la quantitat de nitrogen obtingut amb l'aplicació del mètode de Kjeldahl.

Taula d'anàlisis foliars

Nitrogen total

Potassi

Magnesi

Calci

Fòsfor

 

 

L’anàlisi foliar ens permet fer una valoració del nivell nutricional de la planta. Compren una etapa de preparació de mostra: neteja de les fulles, secat, triturat i posterior mineralització de la mostra per a la destrucció de la matèria orgànica necessària per a la determinació de fòsfor, potassi, magnesi i calci.

  • Nitrogen total: digestió Kjeldhal i a continuació destil·lació i valoració
  • Fòsfor: En solució àcida en presència de vanadat i molibdat, l’àcid fosfòric dona un complex de color groc que es mesura espectrofotometricament a 430 nm
  • Potassi, calci i magnesi: determinació per la tècnica d’espectrofotometria d’absorció atòmica

Sol·licitud i cost del servei d'anàlisi

El cost dels serveis analítics que realitza l'INCAVI estan estipulats per l'Ordre del 31 de desembre de 1998 per la qual s'aproven els preus públics per la prestació de servei de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 2824/1999) i la taxa per l'expedició de certificats oficials de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), article 303 de la Llei 15/1997 i les actualitzacions anuals.