Normativa comunitària de vinya i vi

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2019/934 DE LA COMISSIÓ de 12 de març de 2019

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les zones vitícoles on el grau alcohòlic es pugui veure incrementat, les pràctiques enològiques autoritzades i les restriccions aplicables a la producció i conservació dels productes vitícoles, el percentatge mínim d'alcohol per subproductes i l'eliminació d'aquests, i la publicació de les fitxes de l'OIV. (DO L149 - 07/06/2019)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2019/33 DE LA COMISSIÓ de 17 d'octubre de 2018

  pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les sol·licituds de protecció de denominacions d'origen, indicacions geogràfiques i termes tradicionals de el sector vitivinícola, a procediment d'oposició, a les restriccions d'utilització, a les modificacions de el plec de condicions , a la cancel·lació de la protecció, i a l'etiquetatge i la presentació. (DO L9 - 11/01/2019)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2019/34 DE LA COMISSIÓ de 17 d'octubre de 2018

  pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'Reglament (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les sol·licituds de protecció de les denominacions d'origen, les indicacions geogràfiques i els termes tradicionals en el sector vitivinícola, a procediment d'oposició, a les modificacions de el plec de condicions, a el registre de noms protegits, a la cancel·lació de la protecció i a l'ús de símbols, i de l'Reglament (UE) núm. 1306/2013 de el Parlament Europeu i de Consell en el que es refereix a un sistema adequat de controls. (DO L 9 - 11/01/2019)

 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2018/274 DE LA COMISSIÓ de 11 de desembre de 2017

  per qual s'estableixen les normes de desenvolupament de l'Reglament (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa a el règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya, la certificació, el registre d'entrades i sortides, les declaracions obligatòries i les notificacions, i de l'Reglament (UE) núm. 1306/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als controls pertinents, i pel qual es deroga el Reglament d'Execució (UE) 2015/561 de la Comissió. (DO L58 - 28/02/2018)

 • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2018/273 DE LA COMISSIÓ de 11 de desembre de 2017

  per qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell en el que concerneix a el règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya, el registre vitícola, els documents d'acompanyament, la certificació, el registre d'entrades i sortides, les declaracions obligatòries, les notificacions i la publicació de la informació notificada, i pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 de el Parlament Europeu i de Consell pel que fa als controls i sancions pertinents, pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 555/2008, (CE) núm. 606/2009 i (CE) núm. 607/2009 de la Comissió i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 436/2009 de la Comissió i el Reglament Delegat (UE) 2015/560 de la Comissió. (DO L58 - 28/02/2018)

 • REGLAMENT (UE) núm. 1308/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 17 de desembre de 2013,

  pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. (DO L347 - 20/12/2013)

 • REGLAMENT (CE) núm. 1416/2006 DE LA COMISSIÓ, de 26 de setembre de 2006,

  que estableix normes específiques per a l'aplicació de l'article 7, apartat 2, de l'Acord entre la Comunitat Europea i els Estats Units d'Amèrica en el comerç de vins sobre la protecció de les denominacions d'origen nord-americans a la Comunitat. (DO L267 - 27/09/2006)

 • DECISIÓ DEL COMITÈ MIXT DE L'EEE núm. 75/2006 de 2 de juny de 2006,

  per la qual es modifica el Protocol 47 de l'Acord EEE, sobre la supressió dels obstacles comercials de caràcter tècnic en el sector de el vi. (DOUE L245 - 07/09/2006)