Certificacions

L'INCAVI com a laboratori Oficial en el sector vitivinícola, també està al dia amb les acreditacions necessàries pel sector, oferint així el servei òptim per als nostres clients.

A continuació podeu consultar:

Des del 4 de novembre de 2011, els serveis analítics del laboratori de l'INCAVI treballen en l'entorn de qualitat que determinen els requisits tècnics i de gestió definits en la Norma Internacional UNE-EN ISO /IEC 17025 i està acreditat per ENAC com a “Entitat Nacional d'Acreditació” amb núm. d'expedient 941/ LE 1830.

Aquesta acreditació suposa un reconeixement de la competència tècnica del laboratori de l'INCAVI per a la realització d'assajos de productes agroalimentaris, concretament vins i caves a les Estacions Enològiques de Vilafranca del Penedès i de Reus.

A partir del 27 de setembre de 2019 aquesta acreditació s'ha ampliat amb l'anàlisi sensorial de tot tipus de vins , que inclou més de 70 paràmetres com indica el document “ annex tècnic /Abast de l'acreditació” que hi ha més avall.

Els procediments d'assaigs inclosos a l'abast de l'acreditació, són els que figuren al quadre adjunt.

El laboratori de l'INCAVI està autoritzat per realitzar anàlisis oficials en el sector del vi, d'acord amb el que estableix l'article 146 del REGLAMENT (UE) No 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel que es crea la organització comú de mercats dels productes agraris i Comunicació 2003/C37/01 de la Comissió) que relaciona els laboratoris designats pels Estats membres autoritzats per realitzar anàlisis oficials en el sector vitivinícola.

Tant el laboratori de l'INCAVI- Vilafranca del Penedès, com el d'INCAVI- Reus estan inscrits en el Registre la laboratoris Agroalimentaris de Catalunya i disposen del certificats de laboratoris acreditats ISO 17025 i també reconeguts.

  • Certificat laboratori acreditat Vilafranca del Penedès (núm 626) (cat/cast/anglès)
  • Certificat laboratori reconegut Vilafranca del Penedès (núm 318) (cat/cast/anglès)
  • Certificat laboratori acreditat Reus (núm 627) (cat/cast/anglès)
  • Certificat laboratori reconegut Reus (núm 319) (cat/cast/anglès)

El Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya inscriu els laboratoris als quals fa referència el DECRET 123/2009, de 28 de juliol, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya (DOGC núm. 5433 - 31/07/2009).

El Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya fa les inspeccions, per tal de comprovar el compliment dels requisits que exigeix la normativa vigent i a més organitza i coordina jornades tècniques sobre temàtiques tècniques, legislatives i de qualitat relacionades amb el funcionament dels laboratoris enregistrats.

Els laboratoris que fan anàlisis agroalimentaris per a altres estan sotmesos al DECRET 123/2009, de 28 de juliol (DOGC núm. 5433 - 31/07/2009).

En aquest registre es dóna la llista de grups d'activitats a les que està inscrit cada laboratori i a continuació les llistes dels laboratoris acreditats, i que per tant compleixen la norma ISO 17025, i a més a més reconeguts.