Normativa de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi

L'Organització Internacional de la Vinya i el Vi té com a missió exercir una sèrie d’atribucions entre les quals hi ha:

  • Fer i formular recomanacions als països elaboradors i consumidors i a les seves empreses.
  • Harmonitzar les pràctiques enològiques i les normes existents.
  • Promoure noves normes internacionals que millorin les condicions d’elaboració i comercialització dels productes vitivinícoles, tenint en compte els interessos dels consumidors.

La documentació generada per l’activitat de l’OIV es pot agrupar en:

  • Normativa, que recull documents que serveixen de base per al cos normatiu internacional.
  • Resolucions aprovades en les Assemblees que es porten a terme anualment i que suposen l’actualització normativa i de recomanacions consensuades internacionalment.
  • Publicacions que són documents de referència, encara que no tinguin caràcter normatiu.
Data d'actualització:  20.04.2021