Anàlisi biotecnologia

Taula d'anàlisis microbiològiques i de biotecnologia

Microbiologia

Nombre de llevats totals i viables
Antisèptics i antiferments

Contaminació microbiològica

Biotecnologia

Puresa microbiològica de la soca del llevat
Identificació de varietats i portaempelt

Puresa microbiològica de la soca dels bacteris làctics

L’INCAVI posa a disposició del públic el servei d’anàlisi microbiològica per realitzar les següents investigacions:

 • Antisèptics i antiferments
  Procediment emprat per a poder determinar l’absència o presència d’antiferments, (productes que impedeixen o aturen la fermentació alcohòlica), en un vi per comparació del desenvolupament dels llevats en agar continguts en un porta objectes, submergit un mínim de 48 hores, en el vi problema i en un vi testimoni.
 • Població de llevats totals i viables
  Aquesta quantificació es fa mitjançant un recompte microscòpic en càmera de Thoma (cèl·lules totals) i una tinció d'una alíquota del cultiu (1 ml) amb rodamina o blau de metilè i observació al microscopi òptic (cèl·lules viables).
 • El control contaminació microbiològica
  La presència de llevats i bacteris es fa mitjançant l'observació al microscopi d'epifluorescència d'una mostra del cultiu mitjançant tinció amb el colorant "taronja d’acridina". Les cèl·lules vives presenten una fluorescència verda i les cèl·lules mortes una fluorescència groga. El control de contaminació microbiològica (llevats, bacteris, fongs) es pot realitzar en tots els punts susceptibles de poder-se contaminar al llarg del procés d'elaboració del vi.
 • Identificació de la soca i puresa de llevat o bacteri del cultiu iniciador comercial
  Anàlisi que permet identificar la soca de llevat i/o bacteri utilitzat en les fermentacions alcohòlica i malolàctica respectivament, i seguir la seva imposició o implantació al llarg del procés.
  Soques de llevat (Saccharomyces cerevisiae), l’anàlisi es fa mitjançant una tècnica anomenada RFLP mtDNA: anàlisi de la longitud dels fragments de restricció de l’ADN mitocondrial. És un mètode ràpid, eficaç i reproduïble que permet diferenciar d’una manera fiable i repetitiva soques víniques de Saccharomyces. Cada soca presenta un perfil de bandes característic que permet distingir-les unes d’altres.
  Soques de bacteris làctics (Oenococcus oeni). S’analitzen parts de l’ADN genòmic mitjançant una amplificació per PCR per la tècnica dels RAPD (RAPD-PCR). El perfil de bandes obtingut a partir d’una electroforesi dels fragments amplificats és característic de cada soca de bacteri analitzada.
 • Caracterització de varietats i portaempelts mitjançant l’anàlisi de l’ADN molecular
  Es disposa d’una tècnica de biologia molecular mitjançant anàlisi per microsatèl.lits que s’ha utilitzat amb èxit per a la identificació de varietats i portaempelts de vinya. Es pot realitzar a partir de raïm, fulles i sarments.

Sol·licitud i cost del servei d'anàlisi

El cost dels serveis analítics que realitza l'INCAVI estan estipulats per l'Ordre del 31 de desembre de 1998 per la qual s'aproven els preus públics per la prestació de servei de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 2824/1999) i la taxa per l'expedició de certificats oficials de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), article 303 de la Llei 15/1997 i les actualitzacions anuals.