Laboratoris

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), mitjançant els laboratoris de Reus i Vilafranca del Penedès, és la infraestructura més especialitzada de la Generalitat de Catalunya posada al servei de la indústria vitivinícola, col·laborant d’aquesta manera al posicionament en els mercats, tant nacional com internacional, dels seus vins.

El servei d’anàlisi s'ha destinat des de la seva creació al servei del sector vitivinícola català. El servei d’anàlisi col·labora estretament amb les seccions de Recerca i Transferència de l’INCAVI, fent el control analític de caràcter enològic que puguin necessitar en els seus estudis i projectes. També ofereix a viticultors i elaboradors d'una àmplia oferta d'anàlisi. 

L'objectiu és proporcionar un nivell de servei analític de qualitat, realitzat de manera precisa, exacta i en temps adequat.

Tots els resultats analítics obtinguts per l’INCAVI es tracten d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el propi sistema gestió de qualitat, mitjançant el capítol 14 del Manual de Qualitat.

L’objectiu de la política de qualitat del Laboratori de l’INCAVI, ubicat a és el de posar de manifest la competència
tècnica en la realització d'assajos físic- químics i sensorials de vins, i també desenvolupar un sistema de gestió per la qualitat de les seves activitats administratives i tècniques.

Per aquest motiu s’ha escollit com a model del sistema de gestió de la qualitat la Norma Internacional UNE-EN ISO /IEC
17025.

Sol·licitud i cost del servei d'anàlisi

El cost dels serveis analítics que realitza l'INCAVI estan estipulats per l'Ordre del 31 de desembre de 1998 per la qual s'aproven els preus públics per la prestació de servei de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 2824/1999) i la taxa per l'expedició de certificats oficials de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), article 303 de la Llei 15/1997 i les actualitzacions anuals.