Eleccions als òrgans de gestió de les DO catalanes

El president, la comissió rectora i el secretari són els òrgans de govern dels òrgans de gestió de les denominacions d’origen.

En el cas de la comissió rectora, com a òrgan col·legiat, està formada pel mateix nombre de viticultors i elaboradors (persones físiques o jurídiques).

Aquestes persones són escollides mitjançant eleccions que es convoquen cada 4 anys, que formalment les convoca la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a proposta del director de l’INCAVI.

Tots les denominacions d’origen tenen 10 vocals, excepció feta de la DO Penedès i Terra Alta que en tenen 12. 

Per conèixer totes i cadascuna de les característiques de les denominacions d’origen, així com les funcions de cadascun dels òrgans, podeu consultar els articles 20 a 39 de la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura(DOGC núm. 8080, del 9 de març de 2020) i 3 a 14, 23 a 27 i 34 a 56 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola i els reglaments de cada denominació d’origen.

Cadascuna de les denominacions d'origen protegides (DOP) vitivinícoles té assignada una junta electoral, que té la composició següent:

 • Un president titular i un suplent.

 • Representants de les organitzacions empresarials, de les professionals i de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 • Dos membres escollits per sorteig entre els inscrits en els censos A, B, C i D.

 • La persona que ocupa la secretaria de la DOP corresponent.

 • Un assessor/a jurídic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (en endavant el Departament) o de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (amb veu i sense vot).

A més, s'ha constituït la Junta Electoral de Catalunya com a òrgan superior a les juntes electorals de cada DOP.

Presideix aquesta junta el director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi i compta amb la presència de representants del Departament, les organitzacions empresarials i professionals i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Calendari electoral per a cadascuna de les denominacions d'origen protegides vitivinícoles.

En totes les denominacions d'origen protegides vitivinícoles (DOP) s'escullen deu vocals, a excepció de les DO Penedès i Terra Alta en què s'escullen dotze.

Censos

Les eleccions a DOP es fan per escollir els vocals que integren els quatre censos.

Censos
Cens A  Viticultors/es titulars de parcel·les de vinyes inscrites al registre de viticultors i que pertanyen
a cooperatives o societats agràries de transformació (SAT).
Cens B  Viticultors/es titulars de parcel·les de vinyes inscrites al registre de viticultors no inclosos en el cens A.
Cens C  Titulars de cellers inscrits als registres del consell regulador i que no figurin inscrits als registres d'envasadors
o embotelladors.
Cens D  Titulars de cellers inscrits als registres del consell reguladors excepte els inclosos en el cens C.

 

Nombre de vocals per cens

Nombre de vocals a escollir per cadascun dels quatre censos.

Nombre de vocals per cens
Denominació d'origen Cens A Cens B Cens C Cens D
Alella 0 5 0 5
Catalunya 3 2 1 4
Conca de Barberà 4 1 0 5
Costers del Segre 1 4 1 4
Empordà 3 2 1 4
Montsant 4 1 1 4
Penedès 3 3 1 5
Pla de Bages 3 2 0 5
Priorat 2 3 0 5
Tarragona 4 1 1 4
Terra Alta 4 2 1 5

El procediment electoral s'inicia amb la publicació de la convocatòria i s’ajusta als terminis establerts en l’annex 2 de l'Ordre AAM/64/2011, d’11 d’abril.

Aquestes eleccions tenen com a particularitat que, en el cas de proclamar-se un nombre de candidats per a cadascun dels censos que no superi el nombre de vocals a elegir, no se celebra votació per aquell o aquells censos i directament es proclamen vocals electes, segons l’establert en l’article 54.7 del Decret 474/2004, de 28 de desembre (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004).

Fases del procediment electoral

El aspectes més destacables són els que consten a continuació:

 • Sorteig per a determinar els membres inscrits que formaran part de les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides i meses electorals.

 • Nomenament mitjançant resolució del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, dels membres de la Junta Electoral de Catalunya i les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides.

 • Exposició pública dels censos provisionals i posteriorment definitius al taulers d'anuncis dels consells reguladors, els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seus de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a Vilafranca del Penedès i Reus.

 • Presentació de candidatures davant de les juntes electorals de les denominacions d'origen protegides i posterior proclamació de candidats provisionals i posteriorment definitius.

 • Campanya electoral durant 15 dies natural i jornada de reflexió.

 • Votació i escrutini.

 • Proclamació de vocals electes i sessió constitutiva de la nova comissió rectora dels consell reguladors.

Data d'actualització:  20.04.2021